Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чукв’янська громада» (код ЄДРПОУ: 04370350) був реорганізований і увійшов до складу Ралівської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-69 - Метастудія (Вінниця)
Starostat.org.ua - розробка веб-сайтів для старостинських округів ОТГ України
Чукв’янська громада

припинила діяльність, увійшла до складу Ралівської громади

План соціально-економічного розвитку Чукв'янської ОТГ

                                                                                                                                   Додаток

                                                                                до рішення ХХ сесії

                                                                                            Чукв’янської сільської ради

                                                                                      23 грудня 2016 року № 8

ПЛАН

економічного та соціального розвитку Чукв’янської

об’єднаної територіальної громади  на  2017 рік

 

Вступ

 

Програма соціально-економічного, культурного і духовного розвитку населених пунктів Чукв’янської сільської  ради об’єднаної територіальної громади на  2017 рік розроблена на основі положень Конституції України, Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  Закону України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»  з урахуванням науково-технічного, інвестиційного і виробничого потенціалу територіальної громади, можливостей забезпеченості її матеріально-технічними та фінансовими ресурсами.

Програма є комплексною системою завдань та засобів їх виконання на 2017 рік, що визнає цілі та стратегію розв’язання соціальних і економічних проблем розвитку населених пунктів об’єднаної територіальної громади, задає комплекс конкретних, узгоджених заходів економічного, соціального, культурного і духовного розвитку громади, прогнозує динаміку основних показників.

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та культурної політики сільської ради об’єднаної територіальної громади на 2017 рік, спрямовані на наповнення дохідної частини бюджету, на розвиток галузей освіти, культури, соціального захисту населення, розвитку фізкультури і спорту, проведення робіт з  благоустрою населених пунктів,  виконання  ремонтних робіт на об’єктах комунальної та інших форм власності з метою формування якісного та безпечного середовища життєдіяльності населення сіл об’єднаної територіальної громади.

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, субвенцій з державного бюджету, коштів,  одержаних від соціальних угод з сільськогосподарськими підприємствами та підприємцями.

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються сесією Чукв’янської сільської ради за поданням сільського голови, виконкому сільської ради або відповідних постійних депутатських комісій.

 

Основна мета розвитку сіл Чукв’янської сільської ради:

 

підвищення якості життя та добробуту громадян сільської ради шляхом забезпечення позитивної динаміки економічного зростання, подальшого розвитку малого та середнього бізнесу, соціальної сфери та інфраструктури на селі, ефективного використання наявного природно-ресурсного потенціалу.

 

 Цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку на 2017 рік

 

Чукв’янська об’єднана  територіальна громада бачить свій розвиток, як розвиток самостійного багатофункціонального утворення з стійкою та збалансованою економікою, активним і взаємовідповідальним громадянським суспільствам, комфортним сільським середовищем, яке б забезпечувало високий рівень життя населення та сприятливих умов для суспільної та господарської діяльності. З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій Чукв’янської сільської ради виконавчим комітетом здійснено аналіз SWOT. Аналіз дає можливість об'єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи щодо попередження проблем, які можуть виникнути при процесі розвитку. Сильні сторони дають підставу науково визначити потенційні можливості території по виявленню проблем та розробити ефективну стратегію щодо їх подальшого вирішення.

 

SWOT – аналіз розвитку території

 

Сильні сторони

Слабкі сторони

1. Великий достатній запас природнього капіталу

1. Недостатнє фінансування і підтримка інфраструктури села із сторони держави.

2. Наявність достатньої мережі соціальних об'єктів

2. Незадовільний стан окремих приміщень та об'єктів соціальної сфери.

3. Наявність інфраструктури транспорту та зв'язку , комунальних мереж

3. Значна зношеність комунальних мереж.

4. Кількість осіб працездатного віку, дітей 474осіб

4. Природній приріст від’ємний

5. Географічне розташування села вигідне

5. Незадовільний стан окремих асфальтованих і гравійних доріг, слабке транспортне сполучення.

6. Відносно сприятлива екологічна обстановка.

6. Не вирішена проблема утилізації відходів, забезпечення населення якісною питною водою

8.  Активно проходить процес формування громадянського суспільства

8. Відсутність норм соціальної відповідальності

9. Рівень довіри до влади – 53%

9. Не розроблена довгострокова  Стратегія розвитку громади.

10. Збереження національних традицій та багате історичне минуле

10. Слабка матеріальна база для розвитку культури

11. Високий рівень освіченості

11. Недостатня кількість високооплачуваних робочих місць на селі

 

Можливості

Загрози

1. Залучення інвестицій (державних, іноземних, приватних)

1. Політична нестабільність в державі

2. Ріст наявних річних доходів населення на 1,5 % при 10% річного росту інфляції

2. Старіння населення.

3. Розвиток сільського зеленого туризму та агроекологічного поселення

3. Недостатня кількість державних коштів для розвитку села.

4. Наявність програм місцевих, державних та регіональних для розвитку села.

 4. Відсутність цільового кредитування і дотаційності сільського господарства

5. Розвиток кооперативного руху на селі

5. Відсутність матеріальної бази та недосконалість законодавства для розвитку кооперації.

6. Створення фонду землі комунальної власності

6. Створення Земельного банку України

7. Створення високооплачуваних робочих місць в селі

7. Політична та фінансова нестабільність.

8. Активна підтримка міжнародних організацій.

8. Економічна криза

9. Вступ України в Євросоюз.

9. Нові політичні гравці на політичній арені в селі

 

Враховуючи наявні досягнення, можливості та існуючі проблеми, основними цілями та пріоритетами соціально-економічного і культурного розвитку Чукв’янської об’єднаної територіальної громади у 2017 році мають бути:    

 

1. Демографічна ситуація та соціальний захист населення

 

Населення об’єднаної територіальної громади переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку.

Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. На території населених пунктів сільської ради будуть реалізовуватися державні соціальні програми, в ході яких будуть здійснюватися заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, буде забезпечено доступність медичної допомоги, надаватимуться культурно-дозвіллєві та інші послуги, ветерани праці та літні люди залучатимуться до активної участі у житті суспільства. Вживатимуться заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів, учасників бойових дій та інших категорій громадян.

Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язання проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім’ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.

Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2017 році передбачається:

- стимулювання народжуваності, забезпечення підтримки сімей з дітьми;

- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;

- створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;

- розвиток культури і молодіжного спорту; 

- соціальний розвиток села, створення належних умов для проживання в сільській місцевості ;

- забезпечення виконання завдань у сфері освіти, охорони здоров’я, культури;

- організація якісної, ефективної та доступної медичної допомоги жителям сільської ради шляхом оновлення матеріально-технічної бази ФАПів та розширення спектру їх послуг;

- удосконалення матеріальної бази для розвитку фізкультури і спорту на території сільської ради.

 

2. Соціальна сфера

 

Основні напрями роботи:

- всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного життя;

- забезпечення соціальних заходів, спрямованих на вихід сімей із складних життєвих обставин;

- поширення соціальної реклами щодо пропаганди позитивного іміджу сім`ї та її соціальної підтримки, популяризації сімейного життя, формування національних сімейних цінностей з питань здорового способу життя та збереження репродуктивного здоров’я;

- забезпечення соціального супроводу різних категорій сімей, прийомних сімей;

- сприяння дотриманню державних гарантій щодо дітей, які влаштовані у прийомні сім`ї та під опіку чи піклування громадян;

- попередження соціального сирітства;

- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції та забезпечення захисту прав дітей, які виховуються в таких сім’ях;

- запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності;

- забезпечення раннього виявлення сімей, в яких відбувається насильство або є реальна загроза його вчинення, та організація соціального супроводу таких сімей;

- дотримання основних державних соціальних гарантій (мінімальної заробітної плати, пенсії, інших видів соціальних виплат та допомог);

- сприяння вчасному оформленню житлових субсидій.

- створення умов соціальної захищеності населення, можливість приймати участь в економічній, політичній і соціальній сферах життя громад, забезпечення створення необхідних умов, які дають можливість вести повноцінний спосіб життя, підтримка жителів громади, які потрапили і перебувають в складних життєвих обставинах, підтримка сімей військовослужбовців, які перебувають в зоні проведення АТО, сімей військовослужбовців, які загинули під час участі в АТО і потребують сторонньої фінансової допомоги, шляхом надання їм адресної   одноразової грошової допомоги.

 

3. Зайнятість населення та ринок праці

 

У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:

- залучення до громадських робіт безробітних громадян;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;

- підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;

- зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи, та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

 

4.Розвиток земельних відносин та землевпорядкування території

 

У 2017 році потрібно провести роботу по проведенню інвентаризації земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, виявляти вільні земельні ділянки та земельні ділянки, які використовуються неефективно або без правовстановлюючих документів, що дозволить удосконалити механізм по управлінню землями, який зробить неможливим її розкрадання та використання не на користь громади

 

5.Освіта

Основним пріоритетом сільської ради у 2017 році є забезпечення високих стандартів навчання, активізація співпраці у сфері освіти та подальше покращення матеріально-технічної бази навчальних закладів, закладів дошкільної освіти.

Освітня мережа Чукв’янської сільської ради об’єднаної територіальної громади складається із п’яти загальноосвітніх навчальних закладів: Чукв’янська СЗШ І-ІІІ ступенів, Блажівський НВК, Звірська СЗШ І-ІІ ступенів, Воле-Блажівська та Бережницька СЗШ І ступенів.

Протягом 2017 року були здійснені заходи по тепловій модернізації Блажівського НВК, здійснена також часткова заміна даху та вікон Чуквянської СЗШ І-ІІІ ступенів та поточні ремонти Звірської СЗШ І-ІІ ступенів, Воле-Блажівської І ступенів.

Проте, існуюча мережа шкільних та дошкільних навчальних закладів не повною мірою задовольняє освітні потреби населення. Навчально-матеріальна база їх у своїй більшості застаріла та потребує суттєвого оновлення, відповідно до вимог техніки безпеки та  сучасності, це в першу чергу стосується ігрових майданчиків, тематичних навчальних куточків та мультимедійної техніки

Разом із тим пріоритетними завданнями для здобуття якісної шкільної та дошкільної освіти та комфортного перебування дітей у навчальних закладах є забезпечення їх сучасними меблями відповідно до санітарних вимог.

Важливим напрямком є також покращення зовнішньої естетичної привабливості шкільних закладів та безпеки дотримання безпечних умов перебування дітей у них. 

Пріоритетними завданнями на 2017 рік будуть:

- збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною та шкільною освітою;

- удосконалення мережі навчальних закладів для дітей дошкільного віку з урахуванням демографічних показників;

- посилення соціального захисту дітей дошкільного віку;

- модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів;

- підвищення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних працівників;

- вжити заходів щодо організації регулярного підвозу учнів та вчителів, які проживають за межею пішохідної доступності до навчальних закладів

- вжити дієвих заходів щодо суттєвого поліпшення санітарно-гігієнічних умов перебування учнів у загальноосвітніх навчальних закладах  (забезпечення сучасними меблями, шкільним обладнанням, будівництво санвузлів)

- оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до демографічної ситуації в об’єднаній громаді та вимог якісної освіти  створення освітнього округу у складі опорної школи та філій

 

6. Культура

 

 Сільська рада в 2017 році значну увагу приділятиме питанню реалізації державної політики в галузі культури, створення оптимальних умов для розвитку культури, сприяння відродженню осередків традиційної народної творчості.

Пріоритетними завданнями сільської ради у розвитку закладів культури на 2017 рік є:

- проведення  конкурсів різножанрового спрямування з метою виявлення талановитих жителів села та їх підтримки;

- ознайомлення жителів громади із надбаннями та творчими доробками майстрів декоративно-прикладного мистецтва;

- комплектування фонду бібліотек новими надбаннями сучасної літератури та періодичними виданнями;

- організація змістовного дозвілля та культурного обслуговування населення;

- сприяння збереженню та активному пропагуванню історико-культурної

спадщини.

            Для забезпечення виконання вказаних завдань необхідно:

- проведення поточних ремонтів в усіх установах;

- перекриття даху Народного дому с.Воля-Блажівська;

- внутрішній ремонт Народного дому с.Блажів ;

- ремонт актової зали Народного дому с.Чуква.

 

7. Охорона здоров’я

 

Значна увага буде приділена у 2017 році:

- проведенню диспансерних оглядів населення;

 - медичному забезпеченню сільського населення;

- наближенню медичної допомоги до сільських жителів;

- покращенню медичного обслуговування матерів і дітей з метою запобігання материнській, дитячій та перинатальній смертності, захворюваності новонароджених, захворюваності населення на туберкульоз;

- вжиттю додаткових заходів щодо подальшого покращення матеріально-технічної бази лікувальних установ шляхом залучення різних джерел фінансування;

- проведенню профілактичних, лікувально-діагностичних та протиепідемічних заходів;

- санітарно-освітній роботі серед населення;

- посиленню пропаганди та стимулюванню здорового способу життя шляхом надання фізкультурно-спортивних і оздоровчих послуг в дитячих дошкільних закладах, загальноосвітніх школах;

- впровадженню енергоощадних технологій в медичних установах;

- проведення поточних ремонтів  ФАПів .  

 

8. Фізична культура та спорт

 

На території сільської ради функціонують  три футбольні поля, спортивні майданчики, спортивні зали в Чукв’янській СЗШ І-ІІІ ст. та Народному домі с.Чуква. Цей спортивний потенціал використовується під час проведення фізкультурно-спортивних заходів, спрямованих на покращення фізичного та культурного виховання місцевого населення. У 2016 році проведено ремонт спортивної зали у Народному домі с.Чуква.

Пріоритетними завданнями у 2017 році будуть:

- забезпечення належних умов для розвитку спорту в сільській місцевості;

 - підвищення ефективності роботи спортивних майданчиків, футбольних полів, спортивних  залів, збільшення кількості осіб, що займаються спортом;

 - забезпечення ремонту, реконструкції та оснащення спортивних споруд.

- фінансування масових заходів з фізичної культури і спорту;

- фінансування благоустрою футбольних полів та спортивних майданчиків;

- збільшення кількості населення, представників різних верств, які займаються всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи;

- збільшення кількості дітей та підлітків, залучених до занять у секціях.

 

9. Житлово-комунальне господарство та благоустрій сіл

 

Першочергові завдання:

- реконструкція та ремонт  дорожнього покриття вулиць населених пунктів сільської ради;

- висипка та грейдерування  вулиць в населених пунктах сільської ради;

- розчистка вулиць населених пунктів та доріг між ними  від снігу       ;

- викошування бур’янів в  населених пунктах громади;

- проведення випилювання аварійних дерев;

- ліквідація несанкціонованих (стихійних) сміттєзвалищ;

- очищення водоймищ загального користування ;

- висадка дерев, кущів, квітів, проведення озеленення населених пунктів.

- підтримка в задовільному стані  братських могил, пам’ятників та обелісків.

- впорядкування сільських цвинтарів;

- облаштування зупинки громадського транспорту в селах Бережниця,  Блажів, Воля-Блажівська

- проведення заходів з благоустрою прибудинкової території житлових будинків та організацій, установ, підприємств.

- забезпечення контролю за станом навколишнього природного середовища в сільських населених пунктах та в несанкціонованих місцях накопичення відходів;

- проведення робіт з озеленення та благоустрою шляхом організації масових

заходів (суботники тощо);

- організація та проведення „днів чистоти“ для підтримки належного

естетичного вигляду населених пунктів;

- організація, відповідно до рішень органів виконавчої влади та місцевого

самоврядування, оплачуваних громадських робіт з благоустрою територій

населених пунктів, садиб одиноких пристарілих громадян, інвалідів, ветеранів війни та праці, місць масового відпочинку.

- залучення безробітних громадян, які перебувають на обліку у Центрі зайнятості, до виконання робіт по благоустрою сільських територій на безкоштовній основі;

- залучення учнів навчально-виховних закладів до прибирання територій навколо  обелісків та догляду за могилами невідомих воїнів, надання посильної допомоги одиноким громадянам.

10. Основні завдання та механізми реалізації Плану соціально-економічного розвитку:

Основні завдання:

1. Реформування, розвиток та утримання об’єктів соціальної інфраструктури, що знаходяться на території сільської об’єднаної територіальної громади з метою збереження та забезпечення ефективного функціонування і подальшого розвитку сфери послуг на селі для задоволення потреб населення в соціально-культурних та житлово-комунальних послугах.

2. Сприяння розвитку альтернативної зайнятості та зменшення рівня безробіття.

3. Сприяння підвищенню рівня доходів сільського населення через розвиток особистих підсобних господарств та ринкової інфраструктури.

4. Підвищення доступу до соціально-побутових послуг шляхом створення та розвитку сільського сервісного центру.

5. Підвищення ініціативності та участі сільських жителів у вирішенні проблем сільської громади, тісна співпраця з органами місцевої влади, проведення урочистих подій, свят, направлених на згуртування громади та підвищення ініціативності, проведення спортивних заходів, тощо.

6. Пошук додаткових джерел фінансування заходів по розвитку села (кошти бюджетів усіх рівнів, позабюджетні кошти, кошти членів сільської громади, спонсорська та благодійна допомога тощо) ;

7. Створення комунального підприємства, пожежного пункту.

 

Механізми реалізації:

1. Затвердження Програми соціально-економічного розвитку на сесії сільської ради, а також створення і затвердження робочої групи для координації дій по реалізації Програми.

2. Робоча група бере на себе зобов’язання вживати заходів щодо виконання заходів, передбачених Програмою, за необхідністю виносить питання на сесію сільської ради та на засідання депутатських комісій, а також у разі виникнення доцільності вносити доповнення у Програму з обов’язковим погодженням на сесії сільської ради.

 

 

 

 

11. Фінансове забезпечення Програми.

Для реалізації основних заходів Програми соціально-економічного розвитку Чукв’янської сільської об’єднаної територіальної громади передбачається використання коштів із різних джерел, а саме :

Охорона здоровя

Назва проекту

Загальна вартість

Джерела фінансування

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

Реконструкція даху ФАПу с.Воля-Блажівська

210,00

210,00

 

 

Придбання медичного обладнання

36,00

 

36,00

 

 

Освіта

Назва проекту

Загальна вартість

Джерела фінансування

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

Реконструкція даху Чукв’янської CЗШ І-ІІІ ст.в с.Чуква

900,00

900,00

 

 

Реконструкція

Чукв’янської СЗШ І-ІІІ ст. (заміна вікон)

300,00

300,00

 

 

Перекриття даху та ремонт їдальні

СЗШ І-ІІ ст. в с.Звір

210,00

 

210,00

 

Заміна котла у

СЗШ І ст. в с.Воля-Блажівська

60,00

 

60,00

 

Капітальний ремонт теплотраси Блажівського НВК (основний корпус)

260,00

260,00

 

 

Будівництво нової теплотраси Блажівського НВК (ДНЗ)

60,00

60,00

 

 

Придбання меблів для Чуквівського НВК

110,00

 

110,00

 

 

Культура

Назва проекту

Загальна вартість

Джерела фінансування

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

Перекриття даху

Народного дому с.Воля-Блажівська

220,00

220,00

 

 

Внутрішній ремонт будівлі

Народного дому с.Блажів

60,00

 

60,00

 

 

Ремонт актової зали

Народного дому с.Чуква

300,00

 

300,00

 

Благоустрій населених пунктів

Назва проекту

Загальна вартість

Джерела фінансування

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

Ремонт комунальних доріг

1200,00

 

1000,0

200,00

Облаштування авто зупинок с.Блажів, с.Бережниця, с.Воля-Блажівська

70,00

 

70,00

 

Руслорегулюючі роботи с.Блажів

700,00

700,00

 

 

Фінансування соціально-культурного розвитку об’єднаноїгромади

Назва проекту

Загальна вартість

Джерела фінансування

Державний бюджет

Місцевий бюджет

Інші джерела

Реконструкція дитячого садка

5600,00

5000,00

600,00

 

Реконструкція приміщення адмінбудинку сільської ради

800,00

-

800,00

 

Встановлення дитмайданчиків у селі Звір

20,00

 

20,00

 

 

12. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Плану соціально-економічного розвитку

Сесія Чукв’янської сільської ради визначає першочерговість виконання заходів з урахуванням пріоритетних напрямків програми і наявності фінансових та інших ресурсів. Основні показники та окремі заходи програми можуть коригуватися з урахуванням соціально-економічної ситуації в громаді та суспільстві з відповідним погодженням у встановленому порядку з Львівською обласною адміністрацією, Міністерства регіонального будівництва України, Міністерством економіки України та іншими центральними органами виконавчої влади. Механізм реалізації заходів та контроль за виконанням програми передбачає: постійний моніторинг виконання основних показників та заходів; щоквартальний розгляд питання про хід виконання програми на засіданнях виконавчого комітету Чукв’янської сільської ради, при потребі – на пленарних засіданнях сесії; підготовку розпорядчих документів Чукв’янської сільської ради з питань її виконання; відповідальність виконавців, що беруть участь у реалізації заходів. Координацію діяльності виконавців програми здійснює  виконавчий комітет сільської ради. Виконавчий сільської ради за підсумками 2016 року звітує про хід виконання та ефективність реалізації заходів програми на сесії Чукв’янської сільської ради.

Очікуваними результатами реалізації Плану соціально-економічного розвитку Чукв’янської сільської об’єднаної територіальної громади на 2016 рік є:

1. Стабільне функціонування бюджетної системи та збільшення дохідної частини сільського бюджету.

2. Підвищення ефективності використання бюджетних коштів, що дозволить ефективно їх залучати на вирішення першочергових заходів у житлово- комунальній та соціальний сферах.

4. Реконструкція дитячого садка у селі Чуква, поточні ремонти ФАПів у селах сільської ради та приміщення адмінбудинку сільської ради.

5. Ремонти Народних домів та загальноосвітніх навчальних закладів.

6. Створення на базі Чукв`янської СЗШ І-ІІІ ст. навчально-виховного комплексу.

7. Проведення руслорегулюючих робіт.

 

 

 

 

Секретар ради                                                                                             М.Кішка

 

 

Веб-сайти для громад України - GROMADA.ORG.UA Веб-сайти для районних державних адміністрацій України - RDA.ORG.UA Веб-сайти для районних рад України - RAYRADA.ORG.UA Веб-сайти для відділів освіти та освітніх закладів - OSV.ORG.UA Розробка офіційних сайтів державним організаціям


офіційні сайти «під ключ»
для органів державної влади

Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Starostat.org.ua, Rayrada.org.ua, Rda.org.ua, Osv.org.ua

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано